PROJEKT PT. „KABLE SN Z PółPRZEWODZąCYMI EKRANAMI ZAWIERAJąCYMI NANONAPEłNIACZE HYBRYDOWE I TECHNOLOGIA ICH WYTWARZANIA”

Elpar fundusze europejskie

Projekt pt. „Kable SN z półprzewodzącymi ekranami zawierającymi nanonapełniacze hybrydowe i technologia ich wytwarzania”

 

CEL PROJEKTU: przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie technologii produkcji kabli SN z ekranami półprzewodzącymi z udziałem hybrydowych nanostruktur węglowych.

PLANOWANE EFEKTY: opracowanie nowego produktu - kabla SN z ekranami półprzewodzącymi z udziałem hybrydowych nanostruktur węglowych oraz technologia jego wytwarzania.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 17 580 460,50 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 7 349 745,93 zł

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.1.1/NCBiR

Zakup elementów niezbędnych do budowy i stałego umiejscowienia w instalacji pilotażowej do wytwarzania kabli SN z ekranami zawierającymi węglowe nanonapełniacze hybrydowe.

 

0. Zapytanie ofertowe z dnia 26.04.2019 r.

1. Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego

2. Załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań-1

3. Załącznik nr 3 oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia

4. Załącznik nr 4 wzór umowy

 

Załącznik nr 4 wzór umowy - po zmianach z dnia 03.06.2019 r.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania i odpowiedzi z dnia 24.05.2019 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 03.06.2019 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Informacja o wyborze wykonawcy z dnia 19.06.2019 r.

Do góry